Gratis forex seine sonder registrasie

gratis forex seine sonder registrasie

Ons sal 'n elektroniese rekord skep wat u ForexTrader afgelaai het, dit gebruik, en dat u ooreengekom het op die bepalings van die ForexTrader-lisensieooreenkoms.

As u nie akkoord gaan met die bepalings van hierdie ooreenkoms, moet u nie ForexTrader installeer of gebruik en kies 'Kanselleer' hieronder nie. TOELATING VAN LISENSIE. GAIN Capital gee jou 'n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare lisensie om 'n kopie van Magic Stick en Forex te installeer en te gebruik in verskeie rekenaars met 'n geldige gelisensieerde kopie van Windows amp;amp; copy; waarvoor GAIN ontwikkel en ontwerp ForexTrader.

U erken dat GAIN Capital hierdie lisensie aan u gegee het vir wedersydse oorweging. Hierdie lisensie is beperk tot u persoonlike gebruik of indien die gebruiker 'n korporatiewe entiteit is vir die gebruik van sy werknemers in die loop van elke individu se diens vir die beperkte doeleindes wat in die gebruikersgids en enige opleidingsmateriaal beskryf word. Hierdie lisensie laat jou toe om een kopie van ForexTrader te maak vir slegs rugsteun of argiefdoeleindes. Enige kopiëring en of herverdeling of alternatiewe fasilitering in die herverdeling van ForexTrader is streng verbode sonder voorafgaande skriftelike toestemming van die Maatskappy.

U verkry geen reg om te gebruik nie, en sal nie, sonder GAIN Capital se voorafgaande skriftelike toestemming, die bepalings gratis forex seine sonder registrasie bestaan van hierdie Ooreenkoms, die name, karakters, kunswerke, ontwerpe, handelsname, kopieregbeskermde materiaal, handelsmerke of diensmarkte van GAIN Capitalsy affiliasies, agente, verkopers en lisensiehouers. ForexTrader word slegs in objekkode vorm verskaf. BEPERKINGS OP GEBRUIK. U mag nie (a) afskrifte van die Sagtewareproduk gebruik, kopieer, saamsmelt, afgeleide werke maak of oordra nie, behalwe soos spesifiek gemagtig in hierdie Ooreenkoms; (b) die rugsteun- of argiefkopie van die Sagtewareproduk gebruik (of toelaat dat enige derde party sodanige kopie gebruik) vir enige ander doel as om die oorspronklike kopie te vervang indien dit vernietig word of gebrekkig word; (c) die Sagtewareproduk of enige van u regte ingevolge hierdie Ooreenkoms, verhuur, verhuur, sublicenseer, versprei, oordra, kopieer, verander of tydelik deel, behalwe soos uitdruklik gemagtig in hierdie Ooreenkoms; (d) ongemagtigde derde partye toegang tot of gebruik van die Sagtewareproduk het; (e) omgekeerde ingenieurswese, demontage, dekompilering of andersins probeer om toegang tot die bronkode van die Sagtewareproduk te verkry, behalwe en slegs in die mate wat sodanige aktiwiteit uitdruklik deur die toepaslike wetgewing toegelaat word; of (f) die Sagtewareproduk gebruik na enige verstryking, beëindiging of kansellasie van hoe om meta handelaar 5 te gebruik vir forex Ooreenkoms of die lisensie wat in die Lisensie-afdeling verleen is.

Eienaarskap. Die sagtewareproduk is gelisensieer, nie verkoop nie, vir u slegs vir gebruik onder die bepalings van hierdie ooreenkoms, en GAIN Capital en sy ondernemers, lisensiehouers of verskaffers behou al die regte wat u nie uitdruklik aan u gegee het nie. GAIN Capital behou eienaarskap van alle kopieë van die Sagtewareproduk. Die sagteware produk word beskerm deur die Amerikaanse kopieregwette en internasionale verdrae, en die ongemagtigde reproduksie of verspreiding daarvan is onderworpe aan siviele en strafregtelike strawwe. Alle titel en intellektuele eiendomsregte in en tot die inhoud wat deur die sagtewareproduk verkry mag word, is die eiendom van die betrokke inhoudseienaar (e) en mag onderhewig wees aan hul terme en voorwaardes.

ONDERSTEUNINGSDIENSTE. GAIN Capital of sy agente kan u voorsien van ondersteuningsdienste met betrekking tot die Sagtewareproduk ("Ondersteuningsdienste"). Enige bykomende sagteware kode of ander materiaal wat aan u verskaf word as deel van die Ondersteuningsdienste sal beskou word as deel van die Sagtewareproduk en onderworpe aan die bepalings en voorwaardes van hierdie Ooreenkoms.

Met betrekking tot tegniese inligting wat u aan GAIN Capital verskaf as deel van die Ondersteuningsdienste, stem u in en erken dat GAIN Capital sodanige inligting vir sy sakedoeleindes kan gebruik, insluitende produksteun en ontwikkeling waarvoor u geen eis sal maak nie. GAIN Capital sal nie sulke tegniese inligting gebruik in 'n vorm wat jou persoonlik identifiseer nie. Terwyl die inligting wat hierin vervat is, verkry is van bronne wat geglo word betroubaar te wees, waarborg die skrywer nie sy akkuraatheid of volledigheid nie, en aanvaar die skrywer geen aanspreeklikheid vir enige direkte, indirekte of gevolglike verlies wat mag voortspruit uit die afhanklikheid van enige persoon op enige sodanige inligting nie.

of menings. Alle inligting en menings vervat in hierdie verslag is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. TERMYN EN BEËINDIGING. Die termyn van hierdie Ooreenkoms en die lisensie wat aan u toegestaan word, sal voortduur totdat dit beëindig is soos voorsien in hierdie afdeling. Onverminderd enige ander regte GAAN Kapitaal mag die lisensie wat kragtens hierdie Ooreenkoms toegestaan word, outomaties beëindig word indien u enige bepaling van hierdie Ooreenkoms skend of indien u of u maatskappy u verhouding met GAIN Capital beëindig deur u handelsrekening te sluit. U mag die lisensie beëindig of kanselleer deur die gebruik van die Sagtewareproduk te beeindig en GAIN Capital met skriftelike kennisgewing te voorsien.

In geval van beëindiging, moet u die Sagtewareproduk van u rekenaar (s) verwyder en enige tasbare media wat die Sagtewareproduk bevat, vernietig of dit na GAIN Capital terugstuur. U verstaan dat GAIN Capital enige tyd tegniese en kliëntediens vir hierdie Sagtewareproduk kan staak sonder enige beroep deur u.

VRYWARING VAN WAARBORGE. DIE SOFTWAREPRODUK IS "SOOS" GEWORD, SONDER ENIGE WAARBORG VAN ENIGE KIND. ALLE WAARBORGE WORD UITGESKREWE, OF EXPRESS, IMPLIED OF STATUTORY, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT WAARBORGE VAN VERKOOPBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL, NIE-INBREUK OF DAT DIE FUNKSIES VAN DIE SOFTWAREPRODUUR U VEREISTES BENODIG OF DAT SY WERKING ONBEDRUK OF ERF SAL WORD. VRY. DIE ALLE RISIKO AS DIE KWALITEIT EN PRESTASIE VAN DIE SOFTWARE PRODUK IS MET JOU.

HIERDIE AFWYKING IS VAN TOEPASSING OP EN VIR DIE VOORDEEL VAN GAAN. Capital Group, LLC, sy filiale, agente, verskaffers en lisensies. BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID. Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, mag GEEN kapitaal, sy affiliasies, agente, verkopers of lisensiehouers, GEEN GEVAL, aanspreeklik wees vir u of enige derde party vir enige skade van enige aard nie, insluitende maar nie beperk nie tot straf, voorbeeldige, spesiale, toevallige, indirekte of gevolglike skade (byvoorbeeld verlies van persoonlike of besigheidswinste, besigheidsonderbreking, verlies van besigheidsinligting of enige ander geldelike verlies) wat voortspruit uit die gebruik of onvermoë om die Sagtewareproduk te gebruik of die verskaffing of versuim om verskaf ondersteuningsdienste.

Hierdie beperking geld selfs al is GAIN Capital aangeraai om die moontlikheid van sulke skade en ongeag die vorm van aksie, hetsy in kontrak, skending (insluitend nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins. GENERAL. U erken en stem saam dat elke bepaling van hierdie Ooreenkoms wat voorsiening maak vir 'n vrywaring van waarborge of 'n uitsluiting of beperking van skadevergoeding, verteenwoordig 'n uitdruklike toewysing van risiko en maak deel uit van die oorweging van hierdie Ooreenkoms.

Wysiging. Maatskappy het die reg om, op enige tyd en sonder voorafgaande skriftelike kennisgewing of toestemming van die Gebruiker, die bepalings van hierdie Ooreenkoms by te voeg of te verander, bloot deur sodanige gewysigde bepalings aan Gebruiker per e-pos te lewer by die adres wat aan Maatskappy verskaf word deur Gebruiker of deur die gebruiker te vereis om 'n opgedateerde ooreenkoms te aanvaar wanneer hy sy toegang tot die sagteware diens verkry. Gebruiker se toegang tot of gebruik van die sagteware diens na die datum waarop gewysigde bepalings aan die gebruiker afgelewer word, word geag aanvaarding van sodanige gewysigde bepalings te wees.

Kwytskelding.

Sitemap | Kopiereg ©